บริการฝากเก็บสินค้า 

                         

ห้องเก็บสินค้าขนาดใหญ่ จำนวน 7 ห้อง 

บรรจุสินค้าได้ปริมาณ 8,000 ตัน

 รองรับสินค้าทุกชนิดด้วยความเย็นตั้งแต่ ระดับ –18 องศาถึง –25 องศา

 

 

                         

                                                              

                                              มีอุปกรณ์สำหรับรองรับ การจัดเก็บสินค้าหลากหลายประเภท
                                      เช่น สินค้าประเภทถุง สินค้าประเภทกล่อง ทั้งกล่องเล็กและกล่อง BIGBOX

 

พิมพ์อีเมล